اینورتر مدل vacon 20 x

اینورتر مدل VACON NXP Common DC Bus

اینورتر مدل vacon 20 x

اینورتر مدل vacon 20 x

اینورتر مدل vacon 20 x :مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی توانــد راھــکار بســیار مناســبی بــرای کار در محیــط ھــای خــاص باشــد ، ســری وکن  Vacon مــدل 20X بــا بھره منــدی از اســتاندارد IP66 مــی توانــد در محیــط ھــای بــا آلایندگــی بــالا و رطوبــت زیــاد و محیط ھــای بــا گــرد و غبــار زیــاد بــدون مشــکل کار کنــد و ھمچنیــن بــا ســاختار مســتحکم بدنــه می توانـد حـرارت و فشـار وارتعـاش را مطابـق اسـتاندارد تعریـف شـده تحمـل کنـد .از قابلیت ھـای دیگـر ایـن درایـو پانـل کاربرپسـند ایـن سـری اسـت کـه بـا خاصیـت آھـن ربایـی بـر روی صفحـات فلــزی نصــب مــی گــردد و کار برنامــه ریــزی و اپراتــوری را آســانتر می کنــد.

موارد استفــــاده از اینورتر مدل vacon 20 x : 

• ماشین سازی

• محیط ھای تحت فشار

• صنایع غذایی

• سیمان

• حفاری و استخراج معادن

• پمپ و فن

• نوار نقاله

محدوده تــــوان AC:

• تک فـاز ۲۰۸ تـا ۲۴۰ ولـت: از ۰٫۷۵ تــا ۱٫۵ کیلــو وات

• سـه فاز ۲۰۸ تـا ۲۴۰ ولت:از ۰٫۷۵ تــا ۴ کیلــو وات

• سـه فاز ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت:از ۰٫۷۵ تــا   ۷/۵ کیلــو وات

 استانداردھای IP:

• IP66

اینورتر مدل vacon 20 x
دسترسی سریع به تنظیمات  راه اندازی آسان و سریع
استفاده آسان از صفحه کلید دستگاه  کارکرد با صفحه کلیدی آسان و صرفه جویی در وقت
صفحه کلید با خاصیت آھن ربایی 
سھولت در کار با صفحه کلید و قابلیت قرار گرفتن بر

بر روی سطوحی فلزی
 قابلیت اتصال به اکثر خطوط فیلد باس  افزدون درایو در شبکه ھای مختلف
 
ترمینال ھای I/O نردبانی
 

اتصال یک خط  I/O برای یک سیستم
 قابلیت ھای مھم  
 موارد استفاده گسترده در صنایع مختلف  راه اندازی گستره زیادی از عملکرد ھا
 دارای PLC داخلی با عملکرد متفاوت  برنامه نویسی جھت عملکرد ھای مختلف
 دارای کنترلر PID داخلی  بھینه سازی و کاھش کنترلر ھای خارجی
 قابلیت راه اندازی موتور ھای مغناطیسی دائم  بھره وری بیشتر در استفاده از انواع موتورھا
 خصوصــیات  
مناسب برای محل ھایی که دائما شست و شو می شود
و زیر فشارآب می باشند
اطمینان کامل استفاده در محل ھایی که زیر فشار آب
می باشد
کاھش ھزینه جھت ساخت تابلو
صرفه جویی در فضا و ھزینه
قابل نصب در ھر مکان و قرار دادن در فضای موجود
حداکثر انعطاف پذیری در محل نصب
دارای محفظه کاملا بسته و قابلیت تحمل فشار زیاد
اطمینان از مقاومت کامل بدنه
دارای فیلتر EMC داخلی در کلاس C2  بدون نیاز به قطعات اضافی جھت قرار گرفتن در شبکه
مقاوم در برابر لرزش تا مقدار ۲G
راھکار مناسبی برای ماشین آلات در حال حرکت و تجھیزات پر ارتعاش

ورودی

( L1-L2-L3)

 
ولتــــاژ ورودی سه فاز ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت AC ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰ +٪ )
ولتــــاژ ورودی سه فاز ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت AC ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪ )
فرکانس ورودی  ۴۵ تا ۶۶ ھرتز ( تلورانس ۱۰ -٪  تا ۱۰ ٪+ )
تعداد قطع و وصل ورودی  یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھا

خروجی (U-V-W)

 
ولتــــاژ خروجی

صفر تا ۱۰۰ ٪ ولتاژ ورودی 

 

جریان خروجی تحمل اضافه بار ۱۵۰ ٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیط
جریان راه اندازی  تحمل ۲۰۰ ٪ جریان برای ۲ ثانیه در ھر دوره زمانی ۲۰ ثانیه ای
فرکانس خروجی  صفر تا ۳۲۰ ھرتز
دقت فرکانس  ۰/۰۱ ھرتز
کنتـــرل  
فرکانس سوئیچینگ  ۲ تا ۱۶ کیلو ھرتز  پیش فرض: ۶ کیلو ھرتز
فرکانس مرجع  با دقت ۰/۰۱ ھرتز
ورودی آنالوگ  با دقت ۰۵ /۰ درصد ( bit-11)
زمان استارت  ۱ /۰ تا ۳۰۰۰ ثانیه
زمان استوپ   0.1  تا ۳۰۰۰ ثانیه
 شرایط محیطی  
 متوسط دما 

۱۰- تا ۴۰+ درجه سانتیگراد

تحمل 50 درجه دما با در نظر گرفتن افزایش توان

 متوسط دمای انبار کالا   ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
تحمل ضربه 
25G / 6 ms (3M7acc.to IEC 60721 – 3 – 3)
 ارتفاع   تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز بالاتر) – بالاتر از ۱۰۰۰ متر به  ازای ھر ۱۰۰ متر ۱٪ سایز بالاتر و حداکثر تا 3۰۰۰ متر
 ورودی ھای دیجیتال  
 تعداد ورودی ھای دیجیتال  ۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 سطح ولتاژ   صفر یا ۳۰ ولت DC
 خروجی ھای دیجیتال  
 تعداد خروجی دیجیتال   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی) ( تحمل ۵۰ میلی آمپر و ۴۸ ولت DC)
 رله خروجی   ۲ عدد ( قابل برنامه ریزی)
 ورودی ھای آنالوگ  
تعداد ورودی ھای آنالوگ   ۲ عدد (هر دو  ولتاژی یا جریانی )
 سطح ولتاژ   صفر تا ۱۰ ولت DC ( قابل تنظیم )
 سطح جریان   صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )
 خروجی آنالوگ  
 تعداد خروجی آنالوگ   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 محدوده ولتاژ و جریان خروجی

  صفر تا ۱۰ ولت و ۴ – ۰ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم)

اینورتر مدل vacon 20 x

اینورتر وکون vacon