نمای پشت کنترلر بوستر پمپ آبران

نمای پشت کنترلر بوستر پمپ آبران

دانلود نقشه نمای پشت کنترلر بوستر پمپ آبران

1-  این چهار ترمینال مربوط به تغذیه سه فاز دستگاه میباشد که باید با استفاده از یک فیوز سه فاز مستقیم اا به برق اصلی متصل شود و در صورت استفاده از دستگاه کنترل کننده بوستر پمپ در برقتکفاز، تغذیه به R-N متصل شود.

2-این سه ترمینال مربوط به فلوتر داخلی دستگاه میباشد که ترمینال H نشان دهنده سطح باال، L

نشان دهنده سطح پایین و C تیغه مشترک میباشد. توجه شود که در صورت استفاده از فلوتر داخلی به جهت جلوگیری از خشک کار کردن پمپ ها فقط تیغه های C و L را داخل تانکر آب بیاندازید و ترمینال H فقط برای سر ریز شدن تانکر بکار میرود یعنی هرگاه آب به سطح H برسد سیستم به دلیلسر ریز کردن منبع متوقف خواهد شد.

بازهم تاکید میشود برای جلوگیری از خشک کار کردن پمپ ها و استفاده از فلوتر فقط تیغه هایC و L را داخل آب بیاندازید.

3- این قسمت مربوط به INPUT های دستگاه میباشد که گاه از آنها بعنوان ورودی پرشرسوییچ و گاهبعنوان خطا استفاده میشود.

 

 

 تنظیمات این ورودی ها قابل برنامه ریزی از طریق منو و با توجه به نیاز کاربر میباشد. توجه شود

که ترمینالهای فوق 24 ولت است.

 

٤– این ترمینالها جهت عیب یابی کنتاکتورهای MC استفاده میشود یعنی در صورتی که فرمان وصل

 

شدن بوبین ارسال شود و سیگنال 24 ولت از طریق NO کنتاکتور مربوطه به کنترلر ارسال نشود نشان

دهنده آن است که کنتاکتور معیوب است و باعث متوقف شدن سیستم میشود.

 

٥– این قسمت مربوط به برگشت سیگنال سنسور میباشد. در صورتی که سنسور از نوع ولتاژی میباشد

 

سیم مربوطه فقط به ترمینال V متصل شود و در صورتی که سنسور از نوع جریانی باشد باید ترمینالهای

V و I به یکدیگر متصل شوند و برگشت جریان سنسور به یکی از آن دو وصل شود.

 

٦– این ترمینالها مربوط به رله های دستگاه میباشد که دو ترمینال ابتدایی مربوط به روشن کردن

 

درایو و الباقی رله ها نیز مربوط به روشن کردن کنتاکتورهای MC و DC پمپ یک تا سه میباشد. رله

آخر نیز جهت اتصال به یک آژیر یا فن میباشد .

 

٧– این دو ترمینال، تغذیه خروجی 24 ولت دستگاه جهت اتصال به سنسور و یا تغذیه لوازم میباشد.

 

٨– دو ترمینال آخر نیز جهت اتصال به ورودی آنالوگ درایو مورد استفاده قرار میگیرد.

 

٩شیار تعبیه شده جهت انتقال صوت بازر داخلی به بیرون.