پلاک موتور

پلاک خوانی پلاک الکترو موتور

پلاک موتور

پلاک خوانی پلاک الکترو موتور

NO :شماره ساخت کارخانه 

Type= شامل كليه مشخصات فني الكتروموتور كه در كاتالوگ كارخانه موجود بوده و يا در مكاتبه با كارخانه یا هنگام خرید بايد به آن اشاره شود

A = حداكثر جريان مجاز الكتروموتور را نشان مي دهد كه ميزان جريان نبايد بيشتر از مقدار فوق و بلكه هميشه الكتروموتور طوري انتخاب شود كه زير مقدار فوق كار كند.

V = ولتاژ كاري الكتروموتور مي باشد كه نبايد ولتاژ بيشتر و يا كمتر به سيم پيچ هاي الكتروموتور اعمال گردد

HZ 50 : الكتروموتور بايد در فركانس50 هرتز كار كند

HZ 60 : الكتروموتور بايد در فركانس 60 هرتز كار كند

KW = مقدار توان الكتروموتور را نشان مي دهد.

IP = ميزان حفاظت الكتروموتور در مقابل گرد و غبار و .. و طبق جدول زير مي باشد که با دو عدد بعد از حرف IP شناسایی میشود. 

CL = کلاس عایقی

KG = وزن موتور الکتریکی