نگاهی بر گیربکس ها

گیربکس

نگاهی بر گیربکس ها

گیربکس دو نوع است : گیربکس معمولی و گیربکس اتوماتیک . در بعضی از اتومبیل ها دسته دنده
بغل فرمان قرار دارد و در اکثر اتومبیل ها دسته دنده در سمت راست راننده روي گیربکس بسته
شده است که به ان دنده گیربکس گویند

انواع محور یا شفت در گیربکس (جعبه دنده)
1 -شفت ورودي (شفت کلاچ) 2 -شفت اصلی یا شفت دو 3 -شفت دنده عقب
وظیفه دنده ها در گیربکس تغییر دور گشتاور وظیفه دنده ها می باشد
وظیفه دنده برنجی هماهنگ کننده دور بین دنده بوده و عمل تعویض دنده را تسریع می کند
وظیفه خار موشکی جلو برنده و نگه دارنده دنده برنجی می باشد
وظیفه مته ساچمه ماهک براي جلوگیري از بیرون زدن دنده هنگام حرکت اتومبیل و ثابت ماندن
دنده از مته و ساچمه استفاده می شود

معایب عمده گیربکس
کلیه دنده ها به جز دنده چهار زوزه می کشد
1 -سائیدگی و کچلی دو طرف میل دنده زیر محل قرار گرفتن ساچمه ها
2 -کچلی و سائیدگی ساچمه ها یا بلبرینگ دنده زیر

کی از دنده ها هنگام حرکت زوزه می کشد (مثلا دنده دو)
1 -سائیدگی و معیوب شدن بوش همان دنده 2 – تیز کردن و سائیدگی همان دنده

هنگام حرکت دو دنده از یک ماهک بیرون می زند (مثال دنده دو و سه)
1 -معیوب بودن یا شکستن فنر و ساچمه ماهک
2 -خلاصی و سائیدگی بیش از حد میل ماهک و ماهک

کلیه دنده ها بیرون می زند
1-خلاصی افقی بیش از حد مجاز دند
2 -سائیدگی بیش از حد واشر مسی دو طرف دنده زیر

هنگام حرکت و رها کردن کلاچ از گیربکس صداي زوزه شنیده می شود
معیوب بودن بلبرینگ یا بو سر میل لنگ

کلیه دنده هاي تعویضی تولید صدا می کند معیوب
1 -معیوب بودن سیستم کلاچ از جمله هوا
2 -رگلاژ نبودن کلاچ
3 -معیوب بودن دیسک و صفحه کلاچ

هنگام تعویض دنده عقب صدا می کند و ه سختی تعویض می شود
چون دنده عقب فاقد دنده برنجی می باشد احتمالا دور ارام موتور زیاد است

چکونگی آزمایش دنده برنجی
وظیفه دنده برنجی هماهنگ نمودن دور بین دو دنده می باشد در نتیجه هنگام تعویض و ازمایش
ان پس از قرار دادن دنده برنجی در محل خود و چرخاندن تا زمانی که دنده برنجی در جاي خود دیگر
نچرخد سپس توسط فیلتر دنده گیر را اندازه گیري کرده وبا اندازه مجاز ان مقایسه می کنیم

علت روغن ریزي گیربکس
1 -گرفتگی هواکش گیربکس 2 -ابندي نبودن واشرهاي اب بندي و کاسه نمدها

علت روغن ریزي از کاسه نمد گلدانی عقب گیربکس
1 -معیوب بودن کاسه نمد جلو و شفت وردي 2 -زیاد بودن واسگازین گیربکس

چگونگی تشخیص معیوب بودن بلیرینگ شفت ورودي گیربکس
هنگامی که موتور روشن و دنده خلاص است تولید صدا کرده و با گرفتن کلاچ صدا قطع می شود
در چنین حالتی باید بلبرینگ شفت ورودي عوض شود
1 -معیوب بودن و پاره شدن لاستیک دسته موتور و گیربکس دنده ها را نیز دچار اشکال می کند
خلاصی زیاد دسته دنده و لرزش ان هنگام حرکت اتومبیل را موجب می شود
2 -سائیدگی محل قرار گرفتن دسته دنده

وظیفه ضامن دنده عقب در گیربکس
براي جلوگیري از جا رفتن دنده چهار به جاي دنده عقب و بلعکس از ضامن دنده عقب استفاده
می شود که در اتومبیل هاي مختلف فرق می کند

وظیفه ضامن در دنده جلو
براي جلوگیري از درگیري دو دنده در یک لحظه طراحی میل ماهک و اهرم تعویض به گونه اي است
که هنگام تعویض دنده فقط یک دنده تعویض می شود

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 33961403-33978190 تماس حاصل فرمایید.