نمای بیرونی کنترلر بوستر پمپ آبران

abran

نمای بیرونی کنترلر بوستر پمپ آبران

نمای بیرونی کنترل کننده بوستر پمپ به سه بخش تقسیم شده است که هر کدام به قرار زیر توضیح داده میشود 

١- چراغهای نشانگر

POWER : این LED  سبز نشان دهنده آن است که تغذیه دستگاه وصل می باشد .

RUN:  این LED   رنگ سبز رنگ نشان دهنده آن است که دستگاه در حال گارکرد می باشد و پمپ ها روشن می باشند.

ERROR: این LED  قرمز نشان دهنده آن است که دستگاه با خطایی مواجه شده است .

2- صفحه کلید 

MENU : با فشار دادن این دکمه کاربر میتواند وارد قسمت تنظیمات شود، البته اگر Password فعال باشد کاربر باید رمز از پیش تعیین شده را وارد کرده تا سیستم به وی اجازه ورود دهد. در این قسمتمیتوانیم کلیه پارامترهای اصلی را مشاهده کنیم

RUN :  این LED سبز رنگ نشان دهنده آن است که دستگاه در حال کارکرد می باشد و پمپ ها روشن می با شند .

ERROR : این LED قرمز نشان دهنده آن است که دستگاه با خطایی مواجه شده است.

2- صفحه نمایشگر

قسمت صفحه نمایشگر ، نشان دهنده وضعیت پارامترها ، مد کاری ، خطاها و کلیه علایم میباشد .