نحوه سیم کشی و توضیحات کنترلر بوستر پمپ

abran

نحوه سیم کشی و توضیحات کنترلر بوستر پمپ

کنترل بوستر پمپ آبران دارای  مد راه اندازی و یا سه شیوه مختلف برای راه اندازی پمپ ها میباشد 

 Pressure switch و ON/OFF & sensor ، PID & sensor هر کدام به تفکیک توضیح داده خواهد شد.

sensor & PID

سیستم های PID یکی از پیشرفته ترین روشهای کنترلی حال حاضر در دنیا برای ثابت نگه داشتن فشار آب در دستگاهای کنترلی میباشد. در این روش فشار آب موجود در سیستم با استفاده از یک سنسور ترنسمیتر بعنوان فیدبک )Feedback( به سیستم ارسال میشود و در صورت کاهش فشار، از فشار از پیش تنظیم شده در دستگاه سیستم سریع اا با استفاده از درایو در صدد افزایش فشار به حد مطلوب شده. کنترل دور درایوها با استفاده از یک آنالوگ خروجی 1~11 ولت که از طریق دستگاه کنترل کننده به سوی درایو ارسال میشود قابل کنترل است و این یعنی تغییر سرعت گردش پروانه پمپ در نتیجه تغییر در مقدار فشار آب بر اساس مقدار خروجی آنالوگی است که از طریق دستگاه کنترل کننده بهمد سیستم قادر است تا سه پمپ را کنترل نماید که پمپ اول با استفادهدرایو ارسال میشود. در ایناز درایو راه اندازی و کنترل میشود و الباقی پمپ ها در صورت عدم جبران فشار توسط پمپ اول با دور ثابت(برق شهر) وارد مدار میشوند و بعد از افزایش فشار به حد مطلوب پمپها خاموش میشوند. در چنج  اور)Change-over( در حالت فعال)enable(باشد حال موتور دوم با درایو روشن میشودمرحله بعد اگرو در صورت عدم جبران فشار توسط پمپ دوم، الباقی پمپ ها با دور ثابت وارد مدار میشوند این کار باعث میشود تا استهالک پمپ ها به نسبت مساوی تقسیم شود که نهایت اا باعث افزایش طول عمرمفید پمپ ها میشود و در طول زمان هر سه پمپ به یک نسبت کارکرده اند.

در این روش هر پمپ نیاز به دو کنتاکتور، یکی برای درایو DC و دیگری برای برق شهر MC میباشد کهدستگاه کنترل کننده با توجه به نیاز، هر کدام را وارد مدار میکند.کنترل بوستر پمپ برای اندازه گیری فشار آب با استفاده از سنسور ترنسمیتر از همه سنسورهای موجودکنترل بوستر پمپ برای اندازه گیری فشار آب با استفاده از سنسور ترنسمیتر از همه سنسورهای موجود در بازار از قبیل. 0~5V/0~10V/0~20mA/4~20mA پشتیبانی میکند.

ON/OFF & sensor -2

سیستم در این مد فشار موجود در کلکتور را با استفاده از سنسور ترنسمیتر تشخیص می دهد و کاربر می داند که در حال حاضر فشار موجود چقدر میباشد اما در این روش درایوی در سیستم موجود ندارد و همه پمپ ها به صورت دور ثابت و بر اساس فشاری که در داخل تنظیمات مربوط ببه هر پمپ تنظیم کرده ایم وارد مدار میشوداین روش بدلیل نداشتن درایو و اس تفاده از یک سنسور فشار بجای سه عدد پرشر سوییچ بسیار مقرون به صرفه میباشد .تاکید میشود بدلیل عدم وجود درایو در سیستم هر پمپ نیازمند یک کنتاکتور می باشد .

3 – pressure switch

در این مد سیستم ساده ترین روش راه اندازی هر پمپ که با استفاده از پرشرسوییچ می باشد را انتخاب میکند و در این مد در صورت فعال بودن تنظیمات changer – over  بر روی گزینه enable پمپ ها چنچ خواهند شد که در نتیجه منجربه ش استهلاک پمپ ها خواهد شد .در این مد نیز همانند مدهای فوق میتوانیم تا سه پمپ را با استفاده از پرشر سویییچ کنترل نماییم برقی را که وارد پرشر سوییچ میشود 24 ولت است و این سطح ولتاژ پایین جهت راه اندازی سبب میشود تا کسی از افراد دچار برق گرفتگی نشوند نقشه های نمایش داده شده درفایل pdf زیر طرز سیم کشی در مدهای مختلف را نشان می دهد .

دانلود نحوه سیم کشی و توضیحات کنترلر بوستر پمپ

نحوه سیم کشی و توضیحات کنترلر بوستر پمپ