مشخصات CEW worm Gear Reducer 150

مشخصات CEW worm Gear Reducer 150

این گیربکس ها ساخت کشور چین دارای یکسال گارانتی وخدمات پس ازفروش ،بسیاردقیق ،کار او دارای قابلیتهای نصب بسیار بالا و بدون صدا ولرزش درتیپهای 30، 40، 50، 63، 75، 90، 110، 130 و 150 ودرنسبت تبدیلهای متفاوت داری شفتهای ورودی وخروجی متنوع توسط مجموعه اریا صنعت مهر عرضه میگردد

 
تیپ 30 (1/80)
 80/1 نسبت تبدیل 
 11 mm قطر شافت ورودی 
 14 mm  قطر شافت خروجی
تیپ 30 (1/60)
 60/1 نسبت تبدیل 
11 mm   قطر شافت ورودی
14 mm  قطر شافت خروجی 
تیپ 30 (1/50)
 50/1  نسبت تبدیل
11 mm   قطر شافت ورودی
14 mm  قطر شافت خروجی 
تیپ 30 (1/40)
40/1   نسبت تبدیل
11 mm   قطر شافت ورودی
14 mm   قطر شافت خروجی
تیپ 30(1/30) 
30/1   نسبت تبدیل
11 mm   قطر شافت ورودی
14 mm  قطر شافت خروجی 
تیپ 30(1/25) 
 25/1  نسبت تبدیل
11 mm  قطر شافت ورودی 
14 mm  قطر شافت خروجی 
تیپ 30 (1/20)
20/1  نسبت تبدیل 
11 mm  قطر شافت ورودی 
 14 mm  
تیپ 30(1/15)
15/1   نسبت تبدیل
11 mm  قطر شافت ورودی 
14 mm   قطر شافت خروجی
تیپ 30(1/10)
10/1   نسبت تبدیل
11 mm   قطر شافت ورودی
14 mm   قطر شافت خروجی
تیپ 30(1/7.5)
 7.5/1 نسبت تبدیل 
11 mm   قطر شافت ورودی
14 mm