شیر مکانیکی و دستی پنوماکس

شیر مکانیکی و دستی پنوماکس PNEUMAX ایتالیا 

شیر مکانیکی و دستی پنوماکس

شیر مکانیکی و دستی پنوماکس PNEUMAX ایتالیا