شیر برقی پنوماکس Pneumax

شیر برقی Pneumax

شیر برقی  پنوماکس Pneumax

شیر برقی پنوماکس ایتالیا در سری های مختلف سری numur  ، سری 300 ، سری 400 ، سری 700 ، سری 800 ، سری 1000  شیر برقی مستقیم پنوماکس ایتالیا 

شیر برقی پنوماکس  Pneumaxایتالیا
NAMUR SERIES SOLENOID VALVES