درایواینورتر وکن مدل VACON 100 FLOW

اینورتر مدل VACON NXP Common DC Bus

ایـن مـدل درایـو یـک نمونـه تخصصـی و کاربـردی در صنعـت آب و فاظـلاب مـی باشـد. ایـن نمونـه درایــو قابلیــت راه انــدازی انــواع پمــپ ھــای ســیالات مایــع را دارد و بــا بھــره گیــری از تکنولــوژی بـالا یـک انتخـاب مناسـب بـرای بوسـتر پمـپ ھـا نیـز مـی باشـد. از قابلیـت ھـای بـارز ایـن درایـو تخصصـی مـی تـوان بـه توانایـی راه انـدازی بوسـتر سـه پمـپ بـا عملکـرد جابـه جـا کـردن خـودکار پمـپ ھـا (Alternation ) بـدون نیـاز بـه کارت آپشـن اشـاره کـرد و ھمچنیـن ایـن درایـو تخصصـی بـا داشـتن دو کنترلـر PID و کنتـرل پانـل گرافیـکال بسـیار کامـل و کاربرپسـند اسـت.

کارکردھای اختصاصی درایو وکن  VACON 100 FLOW

• کنترلر بوستر پمپ داخلی

• قابلیت راه اندازی بوستر ۸ پمپه

• کنترلر بوستر پمپ به دو شکل استاندارد – اتوماتیک

• کنترل بوستر پمپ تا ۸ پمپ – ارتباط درایو با درایو توسط RS485

• سیستم ضد قفل برای بوستر پمپ

• اطمینان از سیستم در حال کار و جلوگیری از توقف در سیستم

• مدیریت تشخیص و نظارت بر عملکرد بوستر پمپ

• مدیریت به مدت زمان کارکرد پمپ ھا و کاھش استهلاک پمپ

• حفاظت از افزایش فشار در بوستر پمپ

• قطع سریع پمپ در زمان بالا رفتن فشار خط

• سیستم جابجایی خودکار پمپ ھا

• جابجایی خودکار پمپ ھا در ساعت یا روز

• دارای ۲ کنترلر PID

• استفاده از کنترلر دوم جھت کنترل سیستم ھای خارجی

• حفاظت در برابر سرما برای جلوگیری از یخ زدن پمپ در زمان SLEEP

• جبران افت فشارزمانی که سنسور به موتور نزدیک است

• دارای حالت SLEEP

• توقف کامل موتور در زمان تامین فشار

• تشخیص افت فشار کم

• اطمینان از حرکت ناگھانی با سرعت بالا پمپ در زمان فشارکم

• عملکرد نرم در پر کردن لوله

• تمیزکاری خودکار

• حرکت الکتروپمپ در سرعت ثابت تا زمانی که لوله ھا پر شود و توسط سنسوربه درایو باز خورد داده شود

• تشخیص زمانی که فشار الکترو پمپ زیاد می شود با محاسبه گشتاور جھت تمیز کردن سیستم

موارد استفــــاده:

• بوستر پمپ ھای ساختمانی و صنعتی

• سیستم ھای توزیع و آبرسانی

• سیستم ھای آبیاری تخت فشار

• تأسیسات آب شیرین کن

• پمپ ھای نفتی و سیالات سنگین

محدوده تــــوان AC:

• درسـطح ۲۰۸ تا ۶۹۰ ولت: از ۰٫۵۵ تــا ۸۰۰ کیلــو وات

استانداردھای IP:

• IP00

• IP21

• IP54

 

کارکرد با پانل گرافیکال کارکرد با صفحه کلیدی آسان و صرفه جویی در وقت
پانل با قابلیت نمایش ۹ بخش مجزا و نمایشی نموداری نمایش گرافیکال کامل از سیستم در حال کار
ترمینال ھای قدرت با حفاظت بالا جھت افزایش ایمنی

جدا کردن مسیر ارتباطی ترمنیال ھای فرمان از مسیر

ارتباط کابل ھای قدرت جھت حفاظت و ایمنی بیشتر

1 – IP54 در اغلب محدوده ھا  بالا بردن IP سیستم 
ترمینال ھای O/I نردبانی اتصال سریع و آسان سیستم ھای فرمان
 قابلیت ھای مھم  
قابل ارائه با 00 IP54 –  IP 21 – IP

IP ھای مختلف برای محیط ھای مختلف در ۲ مدل قابل

نصب روی دیوار یا به شکل تابلو کامل

دارای خازن ھای الکترولیتی با عمر طولانی در خط DC  کاھش زمان سرویس دوره ای و خرابی احتمالی
دارای فن دور متغیر جھت بھینه سازی بالا رفتن عمر فن دستگاه – بھره وری در وقت و انرژی
 ھوشمند و ارتباط آسان  
قابلیت راه اندازی موتور ھای القایی، موتور ھای مغناطیسی دائم و موتور ھای Synrm انتخاب کار آمد ترین موتور ھا در عملکرد مورد نیاز
قابلیت انتخاب کنترل استاندارد یا پیشرفته  انتخاب برنامه مناسب و کارآمد برای کنترل بھتر
دارای PLC داخلی با عملکرد ھای مختلف طراحی برنامه برای عملکرد ھای مختلف
سفارشی بدون درایو وکن جھت یکپارچه سازی سیستم راھی آسان برای راه اندازی یک کنترل منطقی و یکپارچه

 دارای مد کاری safe torque off – sto

, دارای مد کاری sate stop -ss1

ایمن و سازگار جھت عملکرد ھای مختلف بر روی ماشین
ورودی ترمیستور استاندارد ATEX بی نیاز بودن به رله ترمیستور خارجی
ساختار یکپارچه  
دارای ساعت و تقویم جھت بررسی کد ھای خطا در تاریخ و زمان مشخص شده
دارای رابط کاربری 485-RS داخلی  بی نیاز به آپشن اضافه جھت اتصال به شبکه فیلد باس
دارای رابط کاربری اترنت داخلی بی نیاز به آپشن اضافه جھت اتصال به شبکه فیلد باس
دارای فیلتر EMC داخلی در کلاس C2 بدون نیاز به قطعات اضافه جھت قرارگرفتن در شبکه
دارای فیلتر جھت کاھش ھارمونیک ھا برای  2-3-EN61800/IEC بدون نیاز به قطعات اضافه جھت قرارگرفتن در شبکه

ورودی

(L1-L2-L3)

 
ولتــــاژ ورودی ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۰ -٪ تا ۱۰+٪)
ولتــــاژ ورودی ۳۸۰ تا ۵۰۰ ولت ( تلورانس ۱۰ -٪ تا ۱۰+٪)
فرکانس ورودی  ۴۷ تا ۶۵ ھرتز
تعداد قطع و وصل ورودی  یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھا
تاخیر در زمان استارت 

۴ ثانیه برای فریم (MR4 تا MR6) – 

۶ ثانیه برای فریم (MR7تاMR9)

خروجی

(U-V-W)

 
ولتــــاژ خروجی

صفر تا ۱۰۰ ٪ ولتاژ ورودی

جریان خروجی تحمل اضافه بار ۱۵۰٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیط
فرکانس خروجی  صفر تا ۳۲۰ ھرتز
دقت فرکانس   0.01 ھرتز
کنتـــرل  
فرکانس سوئیچینگ

 ۱/۵ تا ۱۰ کیلو ھرتز 

کاھش خودکار فرکانس خروجی در صورت بالارفتن دما

فرکانس مرجع با دقت 0.01 ھرتز
ورودی آنالوگ با دقت 0.01  درصد ( bit-10)
زمان استارت ۱/ ۰  تا ۳۰۰۰ ثانیه
زمان استوپ ۱/ ۰ تا ۳۰۰۰ ثانیه
 شرایط محیطی  
 متوسط دما 

در کارکرد سنگین (۱۰- بدون برفک ) تا ۴۰+ درجه سانتیگراد

در کارکرد معمولی (۱۰- بدون برفک) تا ۵۰ + درجه سانتیگراد

 متوسط دمای انبار کالا   ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
متوسط رطوبت محیط صفر تا ۹۵ ٪بدون شبنم – بدون خوردگی
استاندارد کیفیت ھوای محیط کار

بخار ھای شیمیایی و ذرات مکانیکی طبق استاندارد 

 3-3-class 3c2,  unit in operation  , EN/IEC60721

استاندارد لرزشی 

  5-1-EN/IEC60068-2-27,EN/IEC61800

 ارتفاع تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز بالاتر) – بالاتر از ۱۰۰۰ متر به ازای ھر ۱۰۰ متر ۱ ٪سایز بالاتر و حداکثر تا ۴۰۰۰ متر تغییررله ۲۴۰ ولت به ۱۲۰ ولت در ارتفاع ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر
 ورودی ھای دیجیتال  
 تعداد ورودی ھای دیجیتال  ۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 سطح ولتاژ   صفر یا 30 ولت DC
 خروجی ھای دیجیتال  
 تعداد خروجی دیجیتال   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)  (تحمل ۵۰ میلی آمپر و ۴۸ ولت DC)
 رله خروجی   ۳ عدد ( قابل برنامه ریزی)
 ورودی ھای آنالوگ  
تعداد ورودی ھای آنالوگ   ۲ عدد ( ھردو ولتاژی یا جریانی )
 سطح ولتاژ   صفر تا ۱۰ ولت DC ( قابل تنظیم )
 سطح جریان   صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )
 خروجی آنالوگ  
 تعداد خروجی آنالوگ   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 محدوده ولتاژ و جریان خروجی

  صفر تا ۱۰ ولت و ۴ – ۰ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم)