حضور در نمایشگاه صنعت و اتوماسیون مشهد 3 الی 6 آبان ماه سال 96

مجموعه آریا صنعت مهرصحضور در نمایشگاه  مشهد که 3 الی 6 آبان سال 96

تقویت و تعمیق (مدیران /صنعتگران/مدیران فروش /….. و صاحب نظران موجب موفقیت در نیل به اهداف توسعهی علمی و صنعتی که زیر بنای توسعه ی همه جانبه ی کشور است ، امکان استمرار همکاری گسترده را فراهم می نماید .