بیمتال

بیمتال اشنایدر

بیمتالها رله های حفاظتی هستند که جهت حفاظت الکترو موتور ها در مقابل اضافه بار در مدار قرار می گیرد به طور کلی ساختمان داخلی بیمتال

به دو دسته تقسیم می شود :

-تیغه های قدرت ، که جریان اصلی الکترو موتور از این تیغه ها عبور پیدا می کند .و چنانچه جریان بیش از اندازه از این تیغه ها عبور کند که متناسب با جریان

موتور نباشد این تیغه ها تغییر وضعیت داده و جریان عبوری به الکترو موتور را قطع میکند.

-تیغه های فرمان ، که در مدار فرمان قرار گرفته و چنانچه جریان عبوری از حد مجاز فراتر رود باعث قطع کنتکتور تغذیه شده میگردد.

بیمتال ها نیز با توجه به نوع موتور دارای کلاسهای حفاظتی متافتی هستند ؛ کلاس حفاظتی ۱۰ برای موتور با بارهای سبک و کلاس ۲۰

برای الکترو موتور های بار سنگین می باشد.

Arya sanat mehr 33983288_33961403, [۱۳.۰۹.۱۷ ۱۳:۱۰]
کلید های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار

به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می کند .

انواع تجهیزات کمکی که در کنار کلید های حرارتی قابل ارائه هستند شامل کنتاکت های کمکی ،کنتاکت های خطا ، بوبین شنت و بوبین آندر ولتاژ هستند.

با توجه به این که این کلیدها قابلیت حفاظت اتصال کوتاه را دارند در نتیجه دارای قدرت قطع های اتصال کوتاه متفاوت بسته به رنج جریانی کاری می باشند.