اینورتر مدل VACON 100 X

اینورتر مدل VACON 100 X

اینورتر مدل VACON 100 X

اینورتر وکون 

اینورتر مدل VACON 100 X : این  مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی توانــد راھــکار بســیار مناســبی بــرای کار در محیــط ھــای خــاص باشــد ، ســری Vacon مــدل 100X بــا بھره منــدی از اســتاندارد IP66 مــی توانــد در محیــط ھــای بــا آلایندگــی بــالا و رطوبــت زیــاد و محیط ھــای بــا گــرد و غبــار زیــاد بــدون مشــکل کار کنــد و ھمچنیــن بــا ســاختار مســتحکم بدنــه می توانـد حـرارت و فشـار وارتعـاش را مطابـق اسـتاندارد تعریـف شـده تحمـل کنـد .از قابلیت ھـای دیگـر ایـن درایـو پانـل کاربرپسـند ایـن سـری اسـت کـه بـا خاصیـت آھـن ربایـی بـر روی صفحـات فلــزی نصــب مــی گــردد و کار برنامــه ریــزی و اپراتــوری را آســانتر می کنــد.

موارد استفــــاده:

• ماشین سازی

• محیط ھای تحت فشار

• صنایع غذایی

• سیمان

• حفاری و استخراج معادن

• پمپ و فن

• نوار نقاله

 محدوده تــــوان AC:

• درسـطح ۲۰۸ تا ۴۸۰ ولت: از ۱٫۱ تــا ۳۷ کیلــو وات

استانداردھای IP:

• IP66

اینورتر مدل VACON 100 X

 

نصب و کابل کشی بروی کف دستگاه نصب و راه اندازی آسان برای ھمه برنامه ھا
صفه کلید آھن ربایی قابل نصب روی دستگاه نصب پنل در جھت ھای مختلف
صفحه کلید گرافیکی با کارکرد آسان صفحه کلید خود آموز و با کاربری آسان
نمایشگر چند قسمتی تا ۹ قسمت و نمایش نموداری نمایش کاملی از سیستم در حال کار
ترمینال ھای O/I نردبانی اتصال سریع و آسان سیم ھا
 قابلیت ھای مھم  
مناسب جھت نصب در محل ھای رو باز دارای IP66 انتخاب کارآمد ترین موتورھا در عملکرد مورد نیاز
مقاوم در برابر لرزش طبق استاندارد 3G نصب روی دستگاه متحرک یا روی موتور
فن ھای خنک کننده با قابلیت تغییر دور افزایش طول عمر فن ھای و کاھش نویز ھای صوتی
رادیات ھای با فاصله برای دسترسی آسانتر تمیز نگه داشتن آسانتر دستگاه
 ھوشمند و ارتباط آسان  
قابلیت راه اندازی موتور ھای القایی، موتور ھای مغناطیسی دائم و موتور ھای Synrm صرفه جویی در ھزینه و فضا، ایمنی در حین نگھداری
سفارشی بدون درایو Vacon جھت یکپارچه سازی سیستم راھی آسان برای راه اندازی یک کنترل منطقی و یکپارچه ایده آل برای بھینه سازی
دارای PLC داخلی با عملکرد ھای مختلف طراحی برنامه برای عملکرد ھای مختلف
دارای مد کاری – safe torque off -sto ایمن و سازگار جهت عملکردهای مختلف بر روی ماشین
ساختار یکپارچه  
دارای ساعت و تقویم جھت بررسی کد ھای خطا در تاریخ و زمان مشخص شده
دارای رابط کاربری 485-RS بی نیاز به آپشن اضافه جھت اتصال شبکه
دارای رابط کاربری اترنت داخلی بی نیاز به آپشن اضافه جھت اتصال شبکه
دارای فیلتر EMC داخلی در کلاس C2 بدون نیاز به قطعات اضافه جھت قرارگرفتن در شبکه
دارای فیلتر جھت کاھش ھارمونیک ھا برای  IEC/EN611800-3-2 بدون نیاز به قطعات اضافه جھت قرارگرفتن در شبکه

ورودی

( L1-L2-L3)

 
ولتــــاژ ورودی ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪)
ولتــــاژ ورودی ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪تا ۱۰+٪ )
فرکانس ورودی   ۵۰ تا ۶۰ ھرتز ( تلورانس ۱۰ -٪تا ۱۰+٪ )
تعداد قطع و وصل ورودی  یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھا
تاخیر در زمان استارت  ۷ ثانیه

خروجی (U-V-W)

 
ولتــــاژ خروجی

صفر تا ۱۰۰ ٪ ولتاژ ورودی

جریان خروجی تحمل اضافه بار ۱۵۰٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیط
فرکانس خروجی  صفر تا ۳۲۰ ھرتز
دقت فرکانس   0.01 ھرتز
کنتـــرل  
فرکانس سوئیچینگ

 ۱/۵ تا ۱۶ کیلو ھرتز

 پیش فرض ۶ کیلو ھرتز فریم ( MM4 & MM5 )

  کیلو ۴ ھرتز فریم (MM6  )

فرکانس مرجع با دقت 0.01 ھرتز
ورودی آنالوگ با دقت 0.1 درصد ( bit-10)
زمان استارت ۱/ ۰  تا ۳۰۰۰ ثانیه
زمان استوپ ۱/ ۰ تا ۳۰۰۰ ثانیه
 شرایط محیطی  
 متوسط دما  در کارکرد سنگین ۱۰ -تا ۴۰+ درجه سانتیگراد متوسط دما تحمل ۶۰ درجه دما با در نظر گرفتن افزایش توان
 متوسط دمای انبار کالا   ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
متوسط رطوبت محیط صفر تا ۱۰۰ ٪
تحمل ضربه 25G/ 6ms  (3m7acc.to IEC 60721 -3 -3)
 ارتفاع تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز بالاتر) – بالاتر از ۱۰۰۰ متر به  ازای ھر ۱۰۰ متر ۱ ٪ سایز بالاتر و حداکثر تا ۳۰۰۰ متر
 ورودی ھای دیجیتال  
 تعداد ورودی ھای دیجیتال  ۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 سطح ولتاژ   صفر یا 30 ولت DC
 خروجی ھای دیجیتال  
 تعداد خروجی دیجیتال   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 رله خروجی   ۲ عدد ( قابل برنامه ریزی)
 ورودی ھای آنالوگ  
تعداد ورودی ھای آنالوگ   ۲ عدد ( ھردو ولتاژی یا جریانی )
 سطح ولتاژ   صفر تا ۱۰ ولت DC ( قابل تنظیم )
 سطح جریان   صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )
 خروجی آنالوگ  
 تعداد خروجی آنالوگ   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 محدوده ولتاژ و جریان خروجی

  صفر تا ۱۰ ولت و ۴ – ۰ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم)