اینورتروکون مدل vacon20

اینورتر مدل VACON NXP Common DC Bus

اینورتردانفوس سری Vacon

درایو مدل 20 VACON

ایــن ســری از داریوھــای وکــن در واقــع یــک سیســتم کامــل و کاربرپســند اســت کــه بــه عنــوان یکــی از تطبیــق پذیرتریــن و مناســب ترین درایو ھــا در کاربری ھــای عمومــی بــه شــمار می آیــد. ایــن درایــو بــا توجــه بــه ھمــراه داشــتن PLC داخلــی و کنترلــر PID و قابلیــت قــرار گرفتــن در شــبکه ھای مختلــف فیلدبــاس و بــا ســاختار مناســب و کاربرپســند و ھمچنیــن قیمــت مناســب می توانــد بھتریــن انتخــاب شــما باشــد.

موارد استفــــاده:

• ماشین ساز ھا

• ماشین آلات صنعتی

• نوارنقـــاله

• دستگاه ھای بسته بندی

• پمپ و فن

• ماشین ھا شست و شو

محدوده تــــوان AC :

• تک فـاز ۱۰۵ تـا ۱۲۰ ولـت : از ۰٫۲۵ تــا ۱٫۱ کیلــو وات

• تک فـاز ۲۰۸ تـا ۲۴۰ ولـت : از ۰٫۲۵ تــا ۲٫۲ کیلــو وات

• سـه فاز ۲۰۸ تـا ۲۴۰ ولت : از ۰٫۲۵ تـا ۱۸٫۵ کیلـو وات

• سـه فاز ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت : از ۰٫۳۷ تــا ۱۱ کیلــو وات

• سـه فاز ۵۲۰ تـا ۶۰۰ ولـت : از ۰٫۷۵ تــا ۵٫۵ کیلــو وات 

استانداردھای  IP20 – IP21

 

 

دسترسی سریع به تنظیمات راه اندازی آسان و سریع  راه اندازی آسان و سریع
استفاده آسان از صفحه کلید دستگاه  کارکرد با صفحه کلیدی آسان و صرفه جویی در وقت
انتقال پارامتر در زمان خاموش بود ن درایو توسط MCA  برنامه ریزی درایو در زمان قطع برق اصلی
 قابلیت اتصال به تمام خطوط فیلد باس  افزدون درایو در شبکه ھای مختلف یا به طور مستقل جھت راه اندازی
 قابلیت ھای مھم  
 موارد استفاده گسترده در صنایع مختلف  راه اندازی گستره زیادی از عملکرد ھا
 دارای PLC داخلی با عملکرد متفاوت  برنامه نویسی جھت عملکرد ھای مختلف
 دارای کنترلر PID داخلی  بھینه سازی و کاھش کنترلر ھای خارجی
 قابلیت راه اندازی موتور ھای مغناطیسی دائم  بھره وری بیشتر در استفاده از انواع موتورھا
 خصوصــیات  اینورتر VACON  
 تحمل دمای 50 درجه سانتیگراد بدون کاھش بازدھی حذف تھویه خارجی یا صرف نظر کردن از تخصیص فضای اضافه
قابلیت نصب بر روی ریل تابلوئی نصب سریع در سایزھای (MI3 – MI1) نصب سریع
قابلیت نصب پانل مجزا در سایز ھای (MI5 – MI4)   کاھش تلفات حرارتی محفظه
قابلیت نصب در کنار ھم  کاھش فضای اضافی در تابلو
دارای فیلتر EMC داخلی در کلاس C2  بدون نیاز به قطعات اضافی جھت قرار گرفتن در شبکه
کاھش قابل توجه ھارمونیک ھا  حذف چک ورودی برای اتصال به شبکه توزیع نیرو

 

ورودی

( L1-L2-L3)

 
ولتــــاژ ورودی AC تک فـاز ۱۰۵ تا ۱۲۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪ )
ولتــــاژ ورودی AC تک فاز ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪ )
ولتــــاژ ورودی AC سه فاز ۲۰۸ تا۲۴۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰+٪ )
ولتــــاژ ورودی AC سه فاز ۳۸۰ تا۴۸۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪ تا ۱۰ +٪ )
ولتــــاژ ورودی AC سه فاز ۵۲۰ تا ۶۰۰ ولت ( تلورانس ۱۵ -٪  تا ۱۰+٪ )
فرکانس ورودی  ۴۵ تا ۶۶ ھرتز
تعداد قطع و وصل ورودی  یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھا

خروجی

(U-V-w)

 
ولتــــاژ خروجی

صفر تا ۱۰۰ ٪ ولتاژ ورودی 

( برای تکفاز ۱۰۵ تا ۱۲۰ ولت ۲۰۰ ٪ ولتاژ ورودی )

جریان خروجی تحمل اضافه بار ۱۵۰ ٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیط
جریان راه اندازی  تحمل ۲۰۰ ٪ جریان برای ۲ ثانیه در ھر دوره زمانی ۲۰ ثانیه ای
فرکانس خروجی  صفر تا ۳۲۰ ھرتز
دقت فرکانس خروجی   خروجی 0.01 ھرتز
کنتـــرل  
روش کنترل کنترل فرکانس خروجی در حالت u/f کنترل برداری بدون سنسور در حلقه باز
فرکانس سوئیچینگ  ۱/۵ تا ۱۶ کیلو ھرتز ( پیش فرض کارخانه ۴ کیلو ھرتز برای سطح ولتاژ ۵۲۵ تا ۶۰۰ ولت ۶ کیلو ھرتز)
گشتاور ترمز دارای ۱۰۰ ٪ گشتاوردBrake Chopper  به روی سه فاز دارای    ۳۰ ٪ گشتاورد ترمز DC
 شرایط محیطی  
 متوسط دما   ۱۰ – ( بدون برفک ) تا ۷۰ + درجه سانتیگراد
 متوسط دمای انبار کالا   ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
 ارتفاع   تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز بالاتر) – بالاتر از ۱۰۰۰ متر به  ازای ھر ۱۰۰ متر ۱ ٪ سایز بالاتر و حداکثر تا 2۰۰۰ متر
 ورودی ھای دیجیتال  
 تعداد ورودی ھای دیجیتال  ۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )
 سطح ولتاژ   صفر یا ۳۰ ولت DC
 خروجی ھای دیجیتال  
 تعداد خروجی دیجیتال   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی) ( تحمل ۵۰ میلی آمپر و ۴۸ ولت DC)
 رله خروجی   ۲ عدد ( قابل برنامه ریزی)
 ورودی ھای آنالوگ  
تعداد ورودی ھای آنالوگ   ۲ عدد ( یکی فقط ولتاژی ، یکی ولتاژی یا جریانی )
 سطح ولتاژ   صفر تا ۱۰ ولت DC ( قابل تنظیم )
 سطح جریان   صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )
 خروجی آنالوگ  
 تعداد خروجی آنالوگ   ۱ عدد (قابل برنامه ریزی)
 محدوده ولتاژ و جریان خروجی

  صفر تا ۱۰ ولت و ۴ – ۰ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم)

.