انواع پمپ و اصول کار و بهره بری

اسپارمکس مدل TC63

تعریف پمپ و انواع انرژی
پمپ به دستگاهي اطلاق مي شود كه به سيا ل انرژي مي دهدوباعث مي شود ازيك نقطه به نقطه ديگرمنتقل
شود.
انرژي منتقل شده به سيال شامل انرژي فشاري جنبشي و پتانسيل است كه درمكانيك سيالات باهـد انهـا بيـان
مي شودكه ذيلا به ان اشاره مي شودوروش اندازه گيري ان نيزتوضيح داده مي شود
انواع انرژي:
۱ -انرژي فشاري(هدانرژي فشاري)
فشارعبارتست ازمقدارنيروئي كه توسط سيال برواحد سطح اعمال مي كند كه مقـداراين نيرودرتمـام جهـات
يكسان است ومي توان ان رابرحسب ارتفاع ستوني ازمايع تعريف كرد.
مقداران براي يك سيستم لوله كشي توسط فشارسنج ها اندازه گيري مي شود ولي براي اندازه گيـري دقيـق
تر مي توان بااستفاده ازيك پيتوت تيوب كه سيال بادانسيته مناسبي دران ريختـه شـده اسـت (بيشترازدانسـيته
مايع داخل لوله )بصورت زير ان را اندازه گيري كردكه ميزان اختلاف ارتفاع بين لوله ها مبـين هدفشار اسـت
كه برحسب واحداندازه گيـري (ميليمتريـا……)ارتفـاع سـتون مـايع اسـت بطورمثـال ده سانتيمترسـتون جيـوه
يا….است .
درشكل زيرشمائي ازان نشان داده شده است.

به هد مربوط به فشار استاتيك هداستاتيك نيز گفته مي شود زيرا اين فشاردرمحلي اندازه گيـري مـي شـود
(روي سطح لوله)كه سيال سرعت ندارد.
۲-انرژي جنبشي(هدانرژي جنبشي)

انرژي جنبشي يك سيال شامل سرعتي است كه سيال باان درحـال حركـت اسـت وبـه عنـوان هـد دينـاميك ي
محسوب مي شود وازلحاظ رياضي عبارتست از:
V
2
2g
كه دران Vسرعت سيال برحسـب متربرثانيـه وgشـتاب ثقـل زمـين برحسـب متربرمجذورثانيـه اسـت كـه
مقدارهدبرحسب مترستون مايع بيان مي شود.
روش اندازه گيري هدديناميكي به توسط پيتوت تيوب و بصورت زيراست:
توضيح:براي اندازه گيري فلوي جريـان عبـوري ازيـك لولـه مـي تـوان بـا اسـتفاده ارانـدازه گيـري نمـودن
هـدديناميكي وبدسـت اوردن سـرعت سـيال بادانسـتن سـطح مقطـع ان راانـدازه گيـري نمـود كـه روش
بسيارمناسبي است وبا كمترين افت فشارسيال (برخلاف اريفيس ها)قابل محاسبه است.

⇒ V = 2gH
دررابطه فوق Hهدديناميكي ياجنبشي است.
۳-انرژي پتانسيل(هدانرژي پتانسيل)
اين نوع انرژي دراثراختلاف سطح مايع ازيك سطح مب نا(سطح كره زمين)حاصل مي شود مثل ابي كه درداخل
يك تانك ذخيره شده وبابازكردن ولو به علت دارا بودن انرژي پتانسيلي كه دارد ازان خارج مي شودكه مقدار
انرژي نهفته درسيال براساس ارتفاع مايع ازسطح زمين بيان مي شودوواحدان برحسب متراست.
٦
هد كلي پمپHead
با توجه به اين كه فشارمايعات بسته به دانسيته انها( سبكي وسنگيني مايع) تغيير مي كنـد معمولافشـار خروجـي
پمپ راغالبا برحسب ارتفاع ستوني از مايع (اب )بيان مي كننـد بـه عنـوان مثـال ده مترسـتون اب كـه معـادل
۷۶سانتيمترستون جيوه است بيان مي شود كه شامل مجموع انرژي هاي جنبشـي وفشـاري اسـت كـه پمـپ
روي سيال اعمال مي كند تا مايع درلوله خروجي به ان ارتفاع بالارود.
γ
P
g
V Z + +
2
2
1
درحالت كلي هد يك پمپ شامل اختلاف فشاربين ورودي وخروجي ان برحسب ستوني ازمايع است كه
درSheet Dataان داده مي شود.
ارتباط بين هدوفشارازرابطه زيربدست مي ايد

طبقه بندی پمپ ها

پمپ هاازلحاظ نحوه واصول كار به سه دسته كلي زيرتقسيم بندي مي شوند:
 پمپ هاي نوع جنبشيPump Dynamic
پمپ هاي نوع جابجائي مثبتPumps Displacement Positive
پمپ ها ي مخصوصPumps Special
پمپ هاي نوع جنبشيPump Dynamic
اساس كاراين نوع پمپ هابر اساس افزودن انرژي جنبشي به مايعات است كـه ايـن انـرژي درغالـب سـرعت
ياحركت دادن به مايع ازطريق مكانيزم پمپ كه پروانه هاهستند انجام مي شودكه مقداري از انـرژي جنبشـي
توليد شده درداخل پمپ ومقداري ديگر نيزدر مجراي خروجي پمپ( براساس ساختمان ان )به انرژي فشاري
تبديل مي شود.
اين نوع پمپ ها در دسته هاي كلي زير طبقه بندي مي شوند:
۱-پمپ هاي جريان شعاعي يا گريزازمركزPump Centrifugal
۲-پمپ هاي جريان مختلطPump Flow Mixed
۳-پمپ هاي جريان محوريPump Flow Axial
۴-پمپ هاي جريان محيطيPump Peripheral
كـه ذيـلا توضـيحات مختصـري راجـع بـه انهـاداده مـي شـودودربخش هـاي بعـدي مـورد بحـث وبررسـي
بيشترقرارمي گيرند.
پمپ هاي نوع جابجائي مثبتPump Displacement Positive
پمپ هاي نوع جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد
مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده را بطه مستقيم باتعداد كورس هاي انجام شـده
دارد.
پمپ هاي نوع جابجائي مثبت در دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند:
پمپ هاي رفت وبرگشتيPumps Reciprocating
پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه دسته كلي زيرطبقه بندي مي شوند:
۱-پمپ هاي پيستونيPump Piston
۲-پمپ هاي پلانجريPump Plunger
۳-پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm

پمپ هاي دوارPump Rotary
اصول كاراين نوع پمپ ها براساس حركت چرخشي دائمـي يـك ياچنـدرتوردرداخل يـك محفظـه اسـت كـه
باچرخش رتورمايع از طرف ورودي Suctionبطرف خروجيDischarge پمپ رانده مي شود.
اين پمپ ها دردودسته كلي زيرطبقه بندي مي شوند:
الف-پمپ هاي تك محوريRotor Single
ب-پمپ هاي چندمحوري Rotor Multiple
پمپ هاي تك محوريRotor Single
اين پمپ ها دردسته هاي زيرطبقه بندي مي شوند:
۱-پمپ هاي پره ايPump Vane
۲-پمپ هاي پيستونيPump Piston
Flexible Member Pumpارتجاعي هاي پمپ-۳
۴-پمپ هاي پيچيPump Screw
۵-پمپ هاي لغزشيPump Peristaltic
پمپ هاي چندمحوري (Rotor Multiple(
اين نوع پمپ ها دردسته هاي زيرطبقه بندي مي شوند:
۱-پمپ هاي نوع چرخ دنده ايPump Gear
۲-پمپ هاي نوع پره ايPump Lobe
۳-پمپ هاي نوع پيچيPump Screw
۴-پمپ هاي نوع پيستون دوارPump Piston Circumferfntical
و……كه درفصل هاي بعدي بيشترراجع به انها بحث خواهدشد.
پمپ هاي نوع ديافراگميPump Diaphragm
پمپ ديافراگمي ، نوعي پمپ رفت و بر گشتي است كه مكانيزم اصـلي پمـپ از يـك ديـافراگم قابـل ارتجـاع
تشكيل شده است ظرفيت اينگونه پمپ ها با قطر ديافراگم ، ميزان حركت آن (كورس حركت) و تعداد تكرار
حركت رفت و بر گشتي در واحد زمان ( سرعت حركت) نسبت مستقيم دارد . از آنجائي كه مقـدار حركـت
قابل دستيابي ديافراگم محدود وبطور قابل ملاحظه اي كمتر از قطـر داخلـي پمـپ اسـت، حـداكثر ظرفيـت
پمپ( با قطر ديافراگم ثابت )عملآ به حداكثر سرعت رفت و برگشت ان بستگي خواهد داشـت يكـي از ويـژ ه
گي هاي بارز پمپ هاي ديافراگمي در آن است كه تنها ديافراگم و مجاري ورودي و خروجـي پمـپ بـا مـايع
مربوطه در تماس مي باشند از اين رو مي توان ادعا كرد كه نشتي اين گونه پمپ ها واقعآصفراست .
انواع عمده پمپ هاي ديافراگمي عبارتند از:
۱ پمپ ديافراگمي مكانيكي
۲ -پمپ ديافراگمي هيدروليكي.
٩
1 1 1 2 2A2 v A v
۳ -پمپ ديافراگمي هوايي
۴ -پمپ ديافراگمي الكترومغناطيسي Electromagnetic
كه دربخش هاي بعدي بطورمفصل راجع به هركدام ازاين مواردبحث خواهدشد.
پمپ هاي مخصوص
اين پمپ ها خيلي معروف نيستند وگاها جزطبقه بندي پمپ ها به حساب نمي ايند و نمـي تـوان آنهـا راجـزء
يكي از دو گروه فوق بحساب آورد كه چندنمونه ازانها مثل:
Eductorاجكتورها-۱
Pulsators-۲
۳-بالا برهاي هيدروليكيLift Hydrulic
۴`-پمپ هاي مغناطيسيPump Elecromagnetic
نام برد كه مورد بحث اين مقوله نمي باشد

آریا صنعت مهر 

آریا صنعت مهر فروش و خدمات پس از فروش انواع پمپ وکیوم آب در گردش ، پمپ وکیوم روغنی ، پمپ وکیوم خشک  در خدمت همکاران و مشتریان گرامی می باشد .برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 33961403-33978190 تماس حاصل فرمایید.

دانلود کاتالوگ پمپ